FAQ

 • Contant / pin (alleen bij afhalen)
 • Vooruitbetaling / bankoverschrijving
 • Creditcard (VISA, Mastercard via Paypal)
 • Paypal
 • Ideal (alleen webshop)

 

 1. MBC kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 2. MBC kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,  kan  Koper  geen  enkel  recht  doen  gelden  aangaande  de  uitvoering  van  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MBC te melden.
 4. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van  toepassing. MBC  is geen partij  in de  relatie  tussen de Koper en de kaartuitgever.
 5. Bij betalingen met creditcard, kan dit via de webshop enkel via Paypal. In de showroom wordt er een kopie gemaakt van uw rechtsgeldig identiteitsbewijs.
 6. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan  de  dag  der  algehele  voldoening,  waarbij  een  ingegane  maand  voor  een  volle  maand  wordt gerekend.
 7. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk/digitaal aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van MBC.
 8. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die MBC, als  gevolg  van  de  niet  nakoming  door  de  Koper  van  diens  (betaling) verplichtingen,  heeft moeten maken.
 9. In  geval  van  niet  tijdige  betaling  is  MBC  bevoegd  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te ontbinden  of  (verdere)  levering  op  te  schorten  tot  het  moment  waarop  Koper  de betalingsverplichtingen  volledig  is  nagekomen,  de  betaling van  verschuldigde  rente  en  kosten daaronder begrepen.
Klik hier voor alle informatie over onze Inschrijfprocedure
Klik hier voor het inzien van onze Algemene Voorwaarden
Klik hier voor alle informatie over onze Klachtenprocedure